Samenwerking > Samenwerkingsvorm

De samenwerkingsovereenkomst tussen NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en Györ-Gönyü Kikötö Rt. omschrijft een aantal duidelijke engagementen van beide partners.

Lossen in Haven van Gyor De twee partijen zullen instaan voor de uitwisseling van informatie en de ontwikkeling van goederentransport tussen hun installaties.

Een rechtstreeks communicatielijn tussen beide havenautoriteiten zal worden ingesteld; deze communicatielijn zal ter beschikking staan van derden die interesse hebben voor trafiekuitwisseling.

De NV Zeekanaal en Györ-Gönyü Kikötö Rt. zullen elkaar op de hoogte houden van de actuele situatie van de infrastructurele en reglementaire toestand van hun haveninstallaties.

Wanneer zich opportuniteiten inzake trafiek voordoen, zullen beide partijen elkaar hierover informeren en melden welke informatie ter beschikking van derden mag gesteld worden. Overslagbedrijven en agenturen actief bij resp. NV Zeekanaal en Györ-Gönyü Kikötö Rt. en die daartoe een overeenkomst met één van beide partners hebben afgesloten, zal deze informatie worden overgemaakt.

Zowel de NV Zeekanaal als Györ-Gönyü Kikötö Rt. zullen bij de Vlaamse en Belgische, resp. Hongaarse autoriteiten, het instellen van een distributiezone specifiek gericht op goederen bestemd voor respectievelijk Vlaanderen en Hongarije, en met de daaraan gekoppelde douane-faciliteiten, beijveren.

Beide partijen zullen ieder op hun eigen territorium, streven naar een optimale dienstverlening aangaande de goederen die vanuit de NV Zeekanaal naar Györ-Gönyü Kikötö Rt, en vice-versa, worden getransporteerd. Deze goederen zullen met de nodige voorrang en zorg behandeld worden.
Eens de noodzakelijke volumes voorhanden zijn, zorgen beide partijen voor het opzetten van een follow-up systeem voor de transacties.
De NV Zeekanaal zal instaan voor de realisatie van een "door-to-door" service. Daarvoor zullen derden worden uitgenodigd om eigen overeenkomsten te sluiten.

Beide partijen zullen hun samenwerking bekendmaken en promoten via de geëigende organen.

Beide partijen zullen binnen het PHARE-project of een andere programma van de EU, bij de EU een voorstel tot subsidie indienen ter intensificatie van hun samenwerking. Dit voorstel zal in gemeen overleg worden uitgewerkt.

De NV Zeekanaal en Györ-Gönyü Kikötö Rt. zullen hun wederzijdse ervaring op gebied van onderhoud, ontwikkeling en exploitatie van een binnenhaven, uitwisselen.

Beide partijen zullen het opzetten van een shuttledienst via de binnenvaart tussen de NV Zeekanaal en Györ-Gönyü Kikötö Rt. evalueren, in functie van de kwantiteit en de regelmaat van de trafieken en de gangbare marktprijzen bij de diverse modi.